St. Thomas the Apostle

St. Thomas the Apostal
St. Thomas the Apostal

St. Thomas the Apostle
41 Bolger Lane
Renfrew, Ontario
Tel: 613-432-3137
Fax: 613-432-6478

http://rccdsb.edu.on.ca/our-schools/st-thomas-the-apostle/